เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑