ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔