จัดโครงการนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง