จัดโครงการนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี