ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพที่ดินและพิสูจน์ตำแหน่งที่ดิน ซึ่งมีข้อร้องเรียนกรณีบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม