เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.มาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี