สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

สยจ.สุราษฎร์ธานีโดยเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายความรู้แก่เด็กนักเรียนในโครงการขยายผลเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ณ โรงเ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน