9 ธันวาคม ของทุกปี วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี

9 ธันวาคม ของทุกปี วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดเพชรบุรี (PMQA)

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดเพชรบุรี (PMQA)
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 15/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 15/2565

โครงการ " นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ - ๕ /๒๕๖๖

โครงการ
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด กลุ่ม 15 ครั้งที่ 10/2565

ประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด กลุ่ม 15 ครั้งที่ 10/2565
โครงการ

โครงการ " นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

โครงการ " นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

โครงการ
โครงการ

โครงการ " นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567