สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมการบริหารตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมการบริหารตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เรื่อง พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ต.ใ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เรื่อง พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ต.ใ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ณ โรงแก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ณ โรงแก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ “งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน”

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช