การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

การให้บริการแบบ E-Service

pattranit.k
209 view
การให้บริการแบบ E-Service

การให้บริการแบบ E-Service

รายงานความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด