แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖)
แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติราชการรายปี

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม