คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 15 ที่ 1/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 15

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 15 ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 15

การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563

การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563