แบบประเมิน EIT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ประจำปี พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่ } https://itas.nacc.go.th/go/eit/sce...