ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านป...

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางถนอมพรรณ เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เดินทา...