วันที่ 23 ส.ค. 2562 16:05 น.

เจ้าหน้าที่สยจ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี (รุ่นที่ 3) ณ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 23 ส.ค. 2562 15:45 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ส.ค. 2562 15:32 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับอบจ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ »

วันที่ 20 ส.ค. 2562 16:30 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 20 ส.ค. 2562 16:28 น.

พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 20 ส.ค. 2562 16:23 น.

พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะขามเตี้ยและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ส.ค. 2562 16:45 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ส.ค. 2562 11:26 น.

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ซอยพิเศษ)

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ส.ค. 2562 10:25 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชนประจำปี 2562 ณ ชุมชนวัดกลางใหม่

อ่านต่อ »

วันที่ 16 ส.ค. 2562 16:14 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ส.ค. 2562 16:58 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม จัดฐานกิจกรรม Justice Care : ยุติธรรมใส่ใจ ในกิจกรรมป้องกันปัญหาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน บูรณาการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต ณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ส.ค. 2562 16:51 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โครงการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนมาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้ารายย่อย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »