วันที่ 26 มิ.ย. 2562 16:09 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 14:58 น.

ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 10:02 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี สร้างการรับรู้บทบาทภารกิจ ณ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 09:45 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 16:10 น.

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะบึงขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 16:07 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 14:57 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด “RUN AGAINST DRUGS 2019 ” ณ สวนสาธารณะบึงขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 11:49 น.

เจ้าหน้าสยจ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ »

วันที่ 21 มิ.ย. 2562 14:59 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) : หัวข้อ VDO Presentation  ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

อ่านต่อ »

วันที่ 21 มิ.ย. 2562 13:35 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 4 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 21 มิ.ย. 2562 13:24 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 21 มิ.ย. 2562 13:15 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ วิภาวดีแกรนด์บอลรูม ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »