วันที่ 11 ก.ย. 2562 16:19 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในที่ประจำเดือนและได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ศาลาวัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 11 ก.ย. 2562 16:07 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 10 ก.ย. 2562 16:20 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 9 ก.ย. 2562 15:43 น.

นายกิตติพล ทองอ่อน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 9 ก.ย. 2562 14:18 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษาและกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกอบรมเเด็กและเยาวชนเขต 8

อ่านต่อ »

วันที่ 6 ก.ย. 2562 15:48 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 6 ก.ย. 2562 15:18 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ภายใต้แผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ณ สามัคคีผดุงพันธ์

อ่านต่อ »

วันที่ 5 ก.ย. 2562 16:04 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (CTV) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือและถอดบทเรียนผู้มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 5 ก.ย. 2562 16:01 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ก.ย. 2562 15:24 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 2 ก.ย. 2562 16:25 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 2 ก.ย. 2562 10:17 น.

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

อ่านต่อ »