วันที่ 19 ส.ค. 2562 11:26 น.

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ซอยพิเศษ)

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ส.ค. 2562 10:25 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชนประจำปี 2562 ณ ชุมชนวัดกลางใหม่

อ่านต่อ »

วันที่ 16 ส.ค. 2562 16:14 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ส.ค. 2562 16:58 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม จัดฐานกิจกรรม Justice Care : ยุติธรรมใส่ใจ ในกิจกรรมป้องกันปัญหาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน บูรณาการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต ณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ส.ค. 2562 16:51 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โครงการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนมาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้ารายย่อย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ส.ค. 2562 16:41 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ส.ค. 2562 16:23 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ส.ค. 2562 16:16 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ส.ค. 2562 16:04 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการชุดสวัสดิการเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา (แรกเกิด-18 ปี) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ส.ค. 2562 15:48 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 9 ส.ค. 2562 14:35 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมกิจกรรมป้องกันปัญหาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน บูรณาการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต ณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่

อ่านต่อ »

วันที่ 8 ส.ค. 2562 16:34 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »