ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 2546–2550) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ประการหนึ่งว่าให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีขีดสมรรถนะและความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงดำเนินการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการในทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความเป็นเอกภาพรวมทั้งสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในมิติและภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันโดยมีมาตรการที่สำคัญคือ พัฒนารูปแบบการจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่นและมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรได้เองโดยมีหน่วยงานกลางประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและปรับเปลี่ยนให้หน่วยงานในส่วนกลางมีขนาดที่เล็กลงและมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจงานวิเคราะห์ ในเชิงยุทธศาสตร์ การวางนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผล การวิจัยและพัฒนา และการสนับสนุนในเชิงวิชาการอื่นๆ โดยจัดให้มีการโอนถ่ายภารกิจงานในเชิงปฏิบัติการออกไปถึงหน่วยงานในระดับภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงยุติธรรม มีหน่วยงานภายใต้สังกัดปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค/จังหวัด หลายหน่วยงานได้แก่ เรือนจำกลาง/จังหวัด/อำเภอ/ทัณฑสถานสำนักงานคุมประพฤติภาค/จังหวัด สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค/จังหวัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสำนักงานป.ป.ส.ภาคซึ่งเดิมแต่ละหน่วยงานต่างก็ปฏิบัติงานตามภารกิจของตน โดยขาดการประสานงานและบูรณาการในการที่จะนำยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กรมไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่และความต้องการรับบริการจากภาครัฐของประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด โดยรวมภารกิจของทุกส่วนราชการ/หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องเกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า จึงเห็นควรให้มีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขึ้นทำหน้าที่ประสานงานและบูรณาการงานของส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด โดย เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัดมีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกันรวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม แก้ไขบำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด

บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
1.เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการประสานและแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
2.เป็นผู้แทนส่วนราชการระดับกรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด
3.เป็นผู้ประสานงานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด
4.สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานยุติธรรมทางเลือก(ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมสมานฉันท์)
5.ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
6.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย กองทุนยุติธรรม การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาการจัดหาทนายความแก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา การให้คำปรึกษากฎหมายและงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น
7.สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม
8.ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม กรมและจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx