สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ให้ความช่วยเหลือปรึกษาทางด้านกฎหมาย 2 ราย
1.1 ฉ้อโกง 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
1.2 การแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 1 ราย (ปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์)
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. ให้บริการ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม (ไม่มี)
3. ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ไม่มี)
4. ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (ไม่มี)
5. ให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่มี)
6. ให้บริการด้านอื่นๆ (ไม่มี)
Ministry of Justice Nakhonpathom Province Complaint and legal consultation with a Thai lawyer, free of charge on 26 August 2022
1. Law legal advice 2 case.
1.1 fraudulent 1 case.
1.2 appoint an administrator of the estate 1 case.
2. Service for Justice fund.
3. Assist the Rights under Consideration for Injured Persons and Compensation and Other Necessary Expenses for the Accused Act , 2001 and Amended (Edition 2) 2016
4. Service for Mediation.
5. Receiving a Complaint.
6. Other etc.
Contact us at the Nakhonpathom Justice Provincial Office City Hall, 3rd Floor Nakhonpathom Justice Provincial Office, 99 Moo 6, Soonratchakan Road, Thanon Khad Subdistrict, Mueang District, 73000
Monday - Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Tel : 034 - 213169