สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. ให้ความช่วยเหลือปรึกษาทางด้านกฎหมาย 2 ราย
1.1 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา 1 ราย (ปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์)
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
1.2 ละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2. ให้บริการ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม 1 ราย
2.1 ขอรับเงินสนับสนุนหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 1 ราย
3.1 กรณีความผิดต่อชีวิต กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
4. ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (ไม่มี)
5. ให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่มี)
6. ให้บริการด้านอื่นๆ (ไม่มี)
Ministry of Justice Nakhonpathom Province Complaint and legal consultation with a Thai lawyer, free of charge on 26 August 2022
1. Law legal advice 2 case.
1.1 Defamation by advertising 1 case.
1.2 violation, claim compensation 1 case.
2. Service for Justice fund.
2.1 Requesting collateral support for the temporary release of the accused 1 case.
3. Assist the Rights under Consideration for Injured Persons and Compensation and Other Necessary Expenses for the Accused Act , 2001 and Amended (Edition 2) 2016
3.1 Act recklessly causing the death of another person 1 case.
4. Service for Mediation.
5. Receiving a Complaint.
6. Other etc.
Contact us at the Nakhonpathom Justice Provincial Office City Hall, 3rd Floor Nakhonpathom Justice Provincial Office, 99 Moo 6, Soonratchakan Road, Thanon Khad Subdistrict, Mueang District, 73000
Monday - Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Tel : 034 - 213169