เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะกรรมการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมฯ


ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลข้อมูลผลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๗ หน่วยงาน ดังนี้ ๑) ที่ทำการปกครองอำเภอในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ๕) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๗) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. ๒๕๖๔ ในลำดับถัดไป

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000