สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. ให้ความช่วยเหลือปรึกษาทางด้านกฎหมาย 1 ราย
1.1 การแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 1 ราย (ปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์)
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. ให้บริการ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม (ไม่มี)
3. ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 3 ราย
3.1 กรณีความผิดต่อชีวิต เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
3.2 กรณีความผิดต่อร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3.3 กรณีความผิดต่อชีวิต เสียชีวิตจากการถูกยิง 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
4. ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 2 ราย
4.1 ขอเปิดทางจำเป็น 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
4.2 กรณีฟ้องหย่า 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
5. ให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่มี)
6. ให้บริการด้านอื่นๆ (ไม่มี)
Ministry of Justice Nakhonpathom Province Complaint and legal consultation with a Thai lawyer, free of charge on 26 August 2022
1. Law legal advice 1 case.
1.1 appoint an administrator of the estate 1 case.
2. Service for Justice fund.
3. Assist the Rights under Consideration for Injured Persons and Compensation and Other Necessary Expenses for the Accused Act , 2001 and Amended (Edition 2) 2016 3 case.
3.1 death from traffic accident 1 case.
3.2 seriously injured in a traffic accident 1 case.
3.3 died from being shot 1 case.
4. Service for Mediation 2 case.
4.1 open the necessary way 1 case.
4.2 file for divorce 1 case.
5. Receiving a Complaint.
6. Other etc.
Contact us at the Nakhonpathom Justice Provincial Office City Hall, 3rd Floor Nakhonpathom Justice Provincial Office, 99 Moo 6, Soonratchakan Road, Thanon Khad Subdistrict, Mueang District, 73000
Monday - Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Tel : 034 - 213169