ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม กับ การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ

 
By สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
โทร. 032409544 โทรสาร 032409545 ไปรษณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์ Phetchaburi@moj.go.th