สยจ.สฎ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล จากนายทรงรัฐ รสสุคนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 15:33 น.

สยจ.สฎ  รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล จากนายทรงรัฐ รสสุคนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8

ในวันพุธ 23 พฤศจิกายน 2565 นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายกิตติวิทย์ คงบุญรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล จากนายทรงรัฐ รสสุคนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้อำนวยการฯได้แนะนำแนวทาง วิธีการ กิจกรรม ต่างๆ ที่เหมาะสม กับบริบทในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะด้านการสร้างการรับรู้ รู้เท่าทัน และแนวทางการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ห่างไกลยาเสพติด แก่นักเรียนและนักศึกษา ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8