สยจ.สฎ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 15:35 น.

สยจ.สฎ   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 นาฬิกา นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ และมอบรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และกระทำคุณงามความดีต่อไป พร้อมทั้งได้กำชับให้หน่วยงานภาครัฐช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ให้สำเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป