Powerpoint เนื้อหาประกอบการประชุม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 18 มกราคม 2566

Powerpoint เนื้อหาประกอบการประชุม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 18 มกราคม 2566

Powerpoint เนื้อหาประกอบการประชุม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอำนวยความยุติธรรมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครปฐม วันที่ 18 มกราคม 2566

 

เอกสารแนบ