วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายภวัต พลวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรม
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว