ITA ปี 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

O1 โครงสร้าง (คลิก) O2 ข้อมูลผู้บริหาร (คลิก)
O3 อำนาจหน้าที่​ (คลิก) O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (คลิก)
O5 ข้อมูลการติดต่อ (คลิก) O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คลิก)
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก) O8 Q&A (คลิก)
O9 Social Network (คลิก) O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิก)
O11 แผนดำเนินงานประจำปี (คลิก) O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (คลิก) O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิก)
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คลิก) O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (คลิก)
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (คลิก) O18 E-Service (คลิก)
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (คลิก) O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (คลิก)
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน (คลิก) O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (คลิก)
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก) O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิก) O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (คลิก)
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก) O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก) O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิก)
O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (คลิก) O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (คลิก)
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (คลิก) O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก) O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (คลิก)
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก) O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิก)
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (คลิก) O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม (คลิก)
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ (คลิก) O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิก)
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิก)

 ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม