• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9
  • Slide 10

พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับวันที่ 23 มกราคม 2566

พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับวันที่ 23 มกราคม 2566

 


กฎหมายใหม่ฉบับนี้ ถือเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยตามหลักสากล โดยการการกำหนดให้มีมาตรการพิเศษทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน และเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ สร้างความปลอดภัยให้สังคม รวมถึงแก้ไขปัญหาและลดการกลับมากระทำผิดซ้ำ
.
ใช้บังคับกับผู้ที่ทำความผิด 3 กลุ่ม ได้แก่ คดีเพศ คดีชีวิตและร่างกาย และคดีเรียกค่าไถ่ ซึ่งจะเน้นการใช้มาตรการที่เหมาะสมกับการแก้ไขฟื้นฟู/รักษา ผู้กระทำความผิด มากกว่าการลงโทษ มี 4 มาตรการ ได้แก่
(1) มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมถึงมาตรการทางการแพทย์
(2) มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
(3) มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ
(4) การคุมขังฉุกเฉิน
.
สำหรับการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ และเตรียมความพร้อมก่อนมีผลบังคับใช้ มี 4 ฉบับ ได้แก่
(1) #กรมคุมประพฤติ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
(2) #กรมราชทัณฑ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำความผิดซ้ำ พ.ศ....
(3) #สำนักงานศาลยุติธรรม ร่างข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
(4) #สำนักงานอัยการสูงสุด ร่างข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการใช้
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษและการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ...

ลงวันที่ 30 ม.ค. 2566 17:29 น.

จำนวนผู้อ่าน 255 คน