สยจ.สฎ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 16:07 น.

สยจ.สฎ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางสาวยุพดี สุขแสง หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมถึงความรู้ด้านกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ "โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน" ซึ่งสำนักงานบังคับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้ โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี