สยจ.สฎ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16 ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Cisco webex Meeting


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 16:09 น.

สยจ.สฎ   เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16 ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Cisco webex Meeting

ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16 ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Cisco webex Meeting  โดยได้ประชุมหารือผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 16 เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และผลการเบิกจ่ายเงิน แนวทางการจัดทำมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี