สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาและนักศึกษาสหกิจศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงานยุติธรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:30 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาและนักศึกษาสหกิจศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงานยุติธรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง

          ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 26 เมษายน 2566นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาและนักศึกษาสหกิจศึกษา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของสำนักงานยุติธรรม อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงานยุติธรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง
          ณ สนามสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา (งานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566)