สยจ.สฎ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหาร่วมกันกับบุคคลเพื่อ "จัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย"


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:37 น.

สยจ.สฎ  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหาร่วมกันกับบุคคลเพื่อ "จัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย"

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายกิตติพล ทองอ่อน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหาร่วมกันกับบุคคลเพื่อ "จัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย" ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนต่อไป ร่วมคิด-ร่วมทำ-ร่วมติดตามผล และกำหนดให้วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด และใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด และการจัดทำโครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การพัฒนากลุ่มจังหวัดสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด นำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด เพื่อการขับเคลื่อนก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี