สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:11 น.

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

        สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่ม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการการวางแผนกำหนดแนวทางและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nso.go.th