สยจ.สุราษฎร์ธานี สร้างการรับรู้บทบาทภารกิจ ณ ณ ต.ทุ่งเตา  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:16 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี สร้างการรับรู้บทบาทภารกิจ ณ  ณ ต.ทุ่งเตา  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา นายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายกิตติพล  ทองอ่อน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งเตา จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ต.ทุ่งเตา  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี