สยจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองท่าข้ามร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:38 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองท่าข้ามร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา นายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกิตติพล  ทองอ่อน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองท่าข้าม เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ เทศบาลเมืองท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี