สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ณ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:04 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ณ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-15.30 น. นายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5        จำนวน 117 คน