สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10:47 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

    10 มิถุนายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 3 ราย ดังนี้

ปรึกษากฎหมาย 

-คดีอาญา 1 ราย

-คดีแพ่ง 1 ราย

ขอรับค่าตอบแทน

-คดีอาญา 1 ราย