สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ณ วัดบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10:49 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ณ วัดบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ภายใต้แผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ณ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมศาสนาสู่การปฏิบัติด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม และส่งเสริมศาสนาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี และสร้างจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม