สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในที่ประจำเดือนและได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ศาลาวัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 16:19 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในที่ประจำเดือนและได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ศาลาวัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายเชิดชาย ช่วงเสน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในที่ประจำเดือนและได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแก่ชาวบ้านวัดถนน ณ ศาลาวัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี