สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 16:08 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

    12 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 2 ราย ดังนี้

ปรึกษากฎหมาย 

-คดีอาญา 1 ราย

ขอรับค่าตอบแทน (สชง.)

-คดีอาญา 1 ราย