แผนการดำเนินงาน

tinn.w
748 view
31 ก.ค. 2563 15:44 น.

แผนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินโครงการและมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

    

ลำดับ

โครงการ

     งบประมาณ

       (บาท)

                 รายละเอียดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรม

1

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

145,000

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

32 ครั้ง

2

โครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

123,310

ลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและนิเทศติดตามการดำเนินงานของยุติธรรมชุมชนตำบล เพื่อรับฟัง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ใน 25 อำเภอ

209 ศูนย์

3

การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24,000

การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5

4

โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

100,000

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด

1

.
.
.