• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ITA สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

จำนวน 43 รายการ (O1-O43)


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง  |

O2 ข้อมูลผู้บริหาร |    

O3 อำนาจหน้าที่ |    

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |

O5 ข้อมูลการติดต่อ |     

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ |

O8 Q&A |

O9 Social Network |


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี |

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน |

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |

O17 E-Service |


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |

O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี |

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี|


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|

 

ลงวันที่ 8 เม.ย. 2564 13:09 น.

จำนวนผู้อ่าน 297 คน