• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๔ ราย

 

 

 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  นางศิริพร  น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๔ ราย
๑.รับคำขอ กรณียื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย
๒.ปรึกษากฎหมาย จำนวน ๓ ราย
- เรื่องสัญญาขายฝาก
- เรื่องที่ดิน
- เรื่องสัญญาเช่าซื้อ

ลงวันที่ 7 พ.ค. 2564 10:16 น.

จำนวนผู้อ่าน 156 คน