• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น อนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมฯ  พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ รวมจำนวน  ๔ คำขอ โดยเป็นกรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน ๔ คำขอ ซึ่งมีผลพิจารณา ดังนี้
๑. อนุมัติ        ๒ คำขอ
๒. ไม่อนุมัติ    ๑ คำขอ
๓. ยุติ           ๑ คำขอ

ลงวันที่ 13 พ.ค. 2564 19:26 น.

จำนวนผู้อ่าน 155 คน