• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔


วันพฤหัสบดี ที่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น อนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมฯ  พิจารณาคำขอของผู้เสียหายจำนวน ๑๗ ราย  มีผลการพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติจ่าย         จำนวน    ๑๐ ราย
๒. พิจารณางดจ่าย             จำนวน    ๔ ราย
๓. พิจารณายกคำขอ           จำนวน   ๓ ราย

ลงวันที่ 13 พ.ค. 2564 19:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 163 คน