• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564 08:58 น.

จำนวนผู้อ่าน 226 คน