ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม : https://www.moj.go.th/index.php
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: somsak.t@moj.go.th
โทร: 0 2141 5409
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: thanakrit.j@moj.go.th
โทร: 0 2141 4949
นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
E-mail: natthaphat.y@moj.go.th
โทร: 0 2141 6420
นายธนวัชร นิติกาญจนา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: thanawat.n@moj.go.th
โทร: 0 2141 4977
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม
E-mail: wallop.n@moj.go.th
โทร: 0 2141 5101
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
E-mail: sahakarn.p@moj.go.th
โทร: 0 2141 5105
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
โทร: 0 2141 5115
พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
โทร: 0 2141 5118

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายนิมิต ทัพวนานต์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: nimit.d@moj.go.th
โทร: 0 2141 7530
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: aimon.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 5427
นางจิรภา สินธุนาวา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: jirapa.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 4976
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
E-mail: raviwan.j@moj.go.th
โทร: 0 2141 5110

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
E-mail: pacharasri.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 5109

กรมคุมประพฤติ
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางธารินี แสงสว่าง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: tharinee.s@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4709
พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: montree.b@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4900
นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
E-mail: ruangsak.s@rlpd.go.th
โทร: 0 2141 2705
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
E-mail: kerrchoke.k@led.mail.go.th
โทร: 0 2881 4802
นางสุจิตรา แก้วไกร
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

นางทัศนีย์ เปาอินทร์
อธิบดีกรมบังคับคดี
E-mail: tussanee.p@rlpd.go.th
โทร: 0 2141 2706
นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
E-mail: seaksan.s@led.mail.go.th
โทร: 0 2881 4806

นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: wkcifs@gmail.com
โทร: 0 2141 6451
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: siriprakai@hotmail.com
โทร: 0 2141 6456
นายโกมล พรมเพ็ง
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: komol.moj@gmail.com
โทร: 0 2141 3558
นางนลินนาถ ไกรนรา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: ayuth@correct.go.th
โทร: 02 967 3334
นายสิทธิ สุธีวงศ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: ddgsitthi@gmail.com
โทร: 0 2967 3356
นายณรงค์ จุ้ยเส่ย
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายชาญ วชิรเดช
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสาถบันนิติวิทยาศาสตร์
E-mail: triyarith.t@moj.go.th
โทร: 0 2141 7534

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายวิษณุ ฉิมตระกูล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
E-mail: phongthon44@gmail.com
โทร: 0 2141 3689
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
E-mail: r_chaiwat@oja.go.th
โทร: 0 2141 3699
นายชาตรี จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
E-mail: worawee.w@cifs.mail.go.th
โทร: 0 2142 3463
พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

นายวิชัย ไชยมงคล
เลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: wichaic@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10003
นายธนากร คัยนันท์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: thanakornk@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10005

นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.