ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม : https://www.moj.go.th/index.php

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
E-mail: natthaphat.y@moj.go.th
โทร: 0 2141 6420

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม
E-mail: wallop.n@moj.go.th
โทร: 0 2141 5101

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
E-mail: sahakarn.p@moj.go.th
โทร: 0 2141 5105

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
โทร: 0 2141 5115

พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
โทร: 0 2141 5118

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นายนิมิต ทัพวนานต์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: nimit.d@moj.go.th
โทร: 0 2141 7530

นางสาวเอมอร เสียงใหญ่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: aimon.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 5427

นางจิรภา สินธุนาวา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: jirapa.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 4976

นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นายเสกสรร สุขแสง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
E-mail: raviwan.j@moj.go.th
โทร: 0 2141 5110

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางธารินี แสงสว่าง

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: tharinee.s@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4709

พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: montree.b@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4900

นางนุสรา วงษ์สุวรรณ

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
E-mail: ruangsak.s@rlpd.go.th
โทร: 0 2141 2705

นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
E-mail: kerrchoke.k@led.mail.go.th
โทร: 0 2881 4802

นางสุจิตรา แก้วไกร

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

นางทัศนีย์ เปาอินทร์

อธิบดีกรมบังคับคดี
E-mail: tussanee.p@rlpd.go.th
โทร: 0 2141 2706

นางสุกัญญา บุษยนาวิน

รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล

รองอธิบดีกรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: wkcifs@gmail.com
โทร: 0 2141 6451

นางสาวศิริประกาย วรปรีชา

รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: siriprakai@hotmail.com
โทร: 0 2141 6456

นายโกมล พรมเพ็ง

รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: komol.moj@gmail.com
โทร: 0 2141 3558

นางนลินนาถ ไกรนรา

รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: ayuth@correct.go.th
โทร: 02 967 3334

นายสิทธิ สุธีวงศ์

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: ddgsitthi@gmail.com
โทร: 0 2967 3356

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

นายชาญ วชิรเดช

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
E-mail: phongthon44@gmail.com
โทร: 0 2141 3689

นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
E-mail: r_chaiwat@oja.go.th
โทร: 0 2141 3699

นายชาตรี จันทร์เพ็ญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
E-mail: worawee.w@cifs.mail.go.th
โทร: 0 2142 3463

พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (...)

นายวิชัย ไชยมงคล

เลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: wichaic@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10003

นายธนากร คัยนันท์

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: thanakornk@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10005

นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.