ผู้บริหารจังหวัดนครปฐม

ผู้บริหารจังหวัดนครปฐม

เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม : https://www.nakhonpathom.go.th/frontpage

 • ชื่อ : นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
  ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ : 034 340 0000 หน้าห้อง
  สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ : นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร
  ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ : 06 3207 8855
  สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ : นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
  ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ : 08 9203 4039
  สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :นายชยชัย แสงอินทร์
  ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ : 08 9203 1765
  สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ : นายยงยุทธ สวนทอง
  ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ : 06 5965 7568
  สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม