ผู้บริหารจังหวัดนครปฐม

ผู้บริหารจังหวัดนครปฐม

เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม : https://www.nakhonpathom.go.th/frontpage

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 08 0088 3231 หน้าห้อง
สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

ชื่อ : นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 08 9203 4039
สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

ชื่อ : นายชยชัย แสงอินทร์
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 08 9203 1765
สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

ชื่อ : นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 06 3207 8855
สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

ชื่อ : นายยงยุทธ สวนทอง
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 06 5965 7568
สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม